Het bewijzen van contante giften

By | Geen categorie | No Comments

Voor de heffing van de inkomstenbelasting zijn giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van het inkomen. In de wet op de inkomstenbelasting wordt dit vormgegeven door belastingplichtige de mogelijkheid te bieden om de gift onder voorwaarden als persoonsgebonden aftrekpost in aanmerking te nemen.

Kort geformuleerd zijn er twee soorten giften:

  • periodieke giften;
  • andere giften.

In een recent op fiscaaltotaal.nl gepubliceerd bericht sta ik stil bij de ‘andere giften’ nu een recente uitspraak over deze soort giften ging.

Lees meer op fiscaaltotaal.nl

Inspecteur voert geen nadere controle op aangifte uit en begaat ambtelijk verzuim

By | Geen categorie | No Comments
Navordering vennootschapsbelasting niet toegestaan, omdat niet aan onderzoeksplicht is voldaan, aldus Rechtbank Den Haag
Om te kunnen navorderen dient de inspecteur te beschikken over een nieuw feit. Van een nieuw feit wordt gesproken als sprake is van een feit dat de inspecteur niet bekend was of redelijkerwijs niet bekend had kunnen zijn. De inspecteur heeft dus een bepaalde onderzoeksplicht. Indien de inspecteur verzuimt aan de op hem rustende onderzoeksplicht te voldoen begaat hij een ambtelijk verzuim. Volgens een uitspraak van Rechtbank Den Haag van februari 2019 was sprake van zo’n ambtelijk verzuim en dit staat de inspecteur navordering in de weg.
Vandaag is een blog van mijn hand op de site van fiscaal consult gepubliceerd.

 

Excessief lenen bij de eigen BV? U wordt dubbel belast!

By | Geen categorie | No Comments

Zeer recent heeft een internetconsultatie plaatsgevonden over het wetsvoorstel betreffende het belasten van het excessief lenen van de eigen bv. De wetgever streeft ernaar dat dit wetsvoorstel per 1 januari 2022 definitief in werking treedt. Met deze wet zullen leningen die dga’s (directeur grootaandeelhouders) van hun eigen bv verkrijgen onder omstandigheden (sneller) in de belastingheffing worden betrokken. Hierdoor wordt de kans echter sterk vergroot dat de dga dubbel belast wordt. Het is voor de dga en zijn adviseur dan ook van belang om de ontwikkelingen op dit vlak goed te blijven volgen. In deze (op Nextens.nl geplaatste) blog ga ik nader op het aspect van de dubbele heffing in.

Lees verder op: Nextens.nl

Een tweede informatiebeschikking is er één te veel?

By | Geen categorie | No Comments

Om de rechtsbescherming van belastingplichtigen bij (bepaalde) controlehandelingen van de inspecteur te vergroten heeft de wetgever in 2011 de informatiebeschikking geïntroduceerd. In het kort komt de systematiek van de informatiebeschikking op het volgende neer.

De inspecteur kan op grond van onder meer artikel 47 Awr belastingplichtigen en administratieplichtigen verzoeken om informatie te verstrekken die relevant zijn voor de bepaling van de belastingpositie. Indien de inspecteur constateert dat niet aan deze informatieverplichtingen wordt voldaan kan de inspecteur dit bij beschikking (i.e., de informatiebeschikking) vaststellen. Met deze voor bezwaar vatbare beschikking stelt de inspecteur vast dat niet aan de informatieverplichtingen is voldaan en wat de gevolgen daarvan zijn. Zo is de omkering en verzwaring van de bewijslast een belangrijk gevolg. Tegelijkertijd biedt de informatiebeschikking de belastingplichtige de mogelijkheid om de rechtmatigheid van de informatieverzoeken (uiteindelijk) door een onafhankelijke rechter te laten toetsen. Het voordeel is dat de belastingplichtige in de tussentijd niet het risico van de omkering en verzwaring van de bewijslast hoeft te lopen.

Read More

Afzien vrijwilligersvergoeding ANBI levert giftenaftrek in box 1 op, mits goed onderbouwd

By | Geen categorie | No Comments

Hof Arnhem weigert giftenaftrek vrijwilliger wegens onvoldoende bewijs

De wetgever wenst op een indirecte wijze schenkingen aan maatschappelijk nuttige instellingen en verenigingen te bevorderen. De wet biedt daarom dan ook de mogelijkheid om onder voorwaarden giften van het inkomen of de winst in box 1 af te trekken. Maatschappelijk nuttige stichtingen en verenigingen zijn vaak afhankelijk van vrijwilligers. De wet heeft daarom in 2012 ook de mogelijkheid gecreëerd dat vrijwilligersvergoedingen waarvan wordt afgezien, onder voorwaarden aftrekbaar zijn. In een arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden van april 2019 was er een discussie over de aftrekbaarheid daarvan.

Meer weten over dit onderwerp en arrest? Lees hier verder.

Hoge Raad: deels onzakelijke garantstelling is ook deels informele kapitaalstorting

By | Geen categorie | No Comments

Uit rechtspraak kan inmiddels een redelijk vast beoordelingssystematiek worden afgeleid voor de bepaling of sprake is van een onzakelijke lening/garantstelling en in het bijzonder voor wat betreft de fiscale gevolgen bij een op- en afwaardering. Nieuw is dat de Hoge Raad in maart 2019 heeft geoordeeld dat een onzakelijke garantstelling ertoe kan leiden dat een opwaardering ook voor slechts een deel als een informele kapitaalstorting wordt beschouwd. Dit oordeel heeft ook gevolgen bij een onzakelijke lening. In dat licht kunnen deze leningen dus ook deels (in plaats van geheel) tot een informele kapitaalstorting leiden. En dat is relevant voor de praktijk.

In een op fiscaalconsult.nl gepubliceerde blog ga ik hier nader op in.

Niet bewezen dat sprake is van een zakelijke lening

By | Geen categorie | No Comments

Op 21 februari 2019 heeft de rechtbank Gelderland uitspraak gedaan in een zaak waar de fiscale kwalificatie van een lening weer aan bod komt (ECLI:NL:RBDHA:2019:1702). De fiscale behandeling van leningen komt regelmatig terug in de rechtspraak. In het bijzonder komt daarbij de vraag aan de orde of de door de crediteur op een lening in aanmerking genomen afwaardering in aftrek kan worden genomen. Hierbij is vaak de essentiële vraag of de lening een zakelijke of onzakelijke lening betreft. Vaak geeft de bewijslastverdeling de doorslag voor de uitkomst van een fiscaal geschil.

In deze op fiscaaltotaal.nl gepubliceerde blog ga ik nader in op deze uitspraak van 21 februari 2019.

Geen uitstel van betaling voor belastingschuld: wat nu?

By | Geen categorie | No Comments

Het leven, zo ook het ondernemen, gaat niet altijd van een leien dakje. Belastingaanslagen komen niet altijd gelegen. Ook kan het zo zijn dat, zelfs als een belastingaanslag al enige tijd vaststaat, er later toch (al dan niet inhoudelijk) het een en ander tegen die belastingaanslag valt in te brengen. Bovendien kunnen er van geval tot geval zelfs argumenten tegen de (directe) invordering van de belastingaanslag aan te voeren zijn. Van geval tot geval is het dan onder meer mogelijk om uitstel van betaling voor de openstaande belastingschuld te krijgen.

Read More

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap in consultatie

By | Geen categorie | No Comments

In het MKB is de fiscale behandeling van rekening-courantverhoudingen tussen de dga en zijn of haar BV een terugkerend thema. Hierbij kan veelal de vraag worden opgeworpen in hoeverre de dga nog in staat is of zal zijn om de schuld in rekening courant aan zijn BV te voldoen. In gesprekken of zelfs geschillen met de Inspecteur rijst dan vaak de vraag in hoeverre de verstrekking of verhoging van de door de BV aan de dga verstrekte rekening-courantschuld als een (verkapte) dividenduitkering kan worden aangemerkt. Voorts komt vaak de (vervolg)vraag naar voren in hoeverre er dan sprake is van een fictieve afkoop van bijvoorbeeld pensioenrechten. De beantwoording van deze fiscale vraagstukken is veelal sterk casuïstisch van aard en kan in de praktijk tot aanzienlijke fiscale gevolgen voor de dga en zijn of haar BV leiden. Hoewel de Belastingdienst in de praktijk derhalve nu al de stelling kan innemen dat sprake is van een verkapte dividenduitkering in plaats van een schuldvordering loopt deze tot heden veelal tegen formeelrechtelijke beletselen aan. Navordering blijkt voor de Inspecteur vaak minder goed mogelijk.

Het zal dan ook niet verbazen dat het recent aangekondigde wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap dat ter consultatie is aangeboden maar vooral de eerdere voorstellen van dit wetsvoorstel tot heftige reacties heeft geleid. Zie voor de consultatie van het wetsvoorstel de volgende website: https://www.internetconsultatie.nl/bovenmatiglenen . De consultatie loopt tot 1 april 2019. Er wordt naar gestreefd om het wetsvoorstel in de zomer bij de Tweede Kamer in te dienen, zodat de maatregelen per 1 januari 2022 in werking kunnen treden. In een op fiscaaltotaal.nl van mijn hand verschenen artikel worden enkele aspecten van deze maatregel beschreven.

Read More

Advocaatkosten procedure tegen belastingboete aftrekbaar?

By | Geen categorie | No Comments

Het zal je als ondernemer maar gebeuren; de Belastingdienst die, naar jouw mening, ten onrechte na een correctie ook nog eens een fikse boete oplegt. Niet fijn. Je neemt dan ook een adviseur of advocaat in de arm om die boete te bestrijden. Je gaat in bezwaar en eventueel vervolgens in beroep waarna die boete wordt vernietigd. Inmiddels, heb je ook al een aanzienlijke factuur ontvangen van je adviseur of advocaat. Je denkt aan die proceskostenvergoeding die aan jou is toegewezen en realiseert je dat deze bij lange na niet de door jou gemaakte kosten van rechtsbijstand compenseren. Kun je dan nog wel die kosten van je inkomsten aftrekken als doekje voor het bloeden?

Read More