Rechtbank: te kwader trouw van de belastingadviseur rechtvaardigt navordering bij de belastingplichtige!

By | Geen categorie | No Comments

Inspecteur heeft nieuw feit nodig om te kunnen navorderen, maar niet altijd.

Op 3 september 2019 heeft de rechtbank in Den Haag een interessante uitspraak gewezen over de vraag of de aanwezigheid van ‘te kwader trouw’ bij de belastingadviseur kan worden toegerekend aan de belastingplichtige. Dit is het geval als het gaat over het recht van de inspecteur om navorderingsaanslagen op te leggen.

In een recent artikel op fiscaalconsult.nl ga ik nader in op deze uitspraak.

Los van het feit dat deze uitspraak in lijn der verwachtingen is, stelt de uitkomst van deze uitspraak mij om bepaalde redenen tevreden. In het kort vind ik dat belastingadviseurs en belastingplichtigen die het goed doen moeten beschermd worden tegen kwaadwillende belastingadviseurs (en belastingplichtigen).

Voor de belastingplichtigen die ongewild en/of onbewust bijgestaan zijn of worden door een kwaadwillende belastingadviseur is deze casus bovendien een goede les. Vraag bij twijfel liever een second opinion bij een andere adviseur dan dat een dure civiele aansprakelijkheidsprocedure moet worden gestart om te proberen de schade op de kwaadwillende adviseur te verhalen.

Vraagt u zich af of een navorderingsaanslag in een specifiek geval terecht door de inspecteur is opgelegd? Neem dan contact met mij op!

Rechtbank: te kwader trouw van de belastingadviseur rechtvaardigt navordering bij de belastingplichtige!

By | Geen categorie | No Comments

Inspecteur heeft nieuw feit nodig om te kunnen navorderen, maar niet altijd.

Op 3 september 2019 heeft de rechtbank in Den Haag een interessante uitspraak gewezen over de vraag of de aanwezigheid van ‘te kwader trouw’ bij de belastingadviseur kan worden toegerekend aan de belastingplichtige. Dit is het geval als het gaat over het recht van de inspecteur om navorderingsaanslagen op te leggen.

In een recente blog ga ik nader in op deze uitspraak.

Read More

Vanaf 2020 een nieuwe loot aan de Wwft – boom

By | Geen categorie | No Comments

Instellingen zoals belastingadviseurs, accountants en administratieconsulenten zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht om de identiteit van hun klant vast te stellen en om ongebruikelijke transacties te melden. Deze verplichting geldt in bepaalde gevallen ook voor de wettelijk verschoningsgerechtigde advocaten en notarissen, namelijk kort geformuleerd bij onder meer werkzaamheden bij onroerend goed en aandelen transacties, de oprichting en beheer van vennootschappen of rechtspersonen en belastingadvies.

Read More

Contanten niet aangegeven in box 3? Biechten?

By | Geen categorie | No Comments

Betalingen per bank hebben de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Vooral in Nederland is het aandeel van niet-contante transacties flink toegenomen. Dit blijkt onder meer uit onderzoeken van De Nederlandsche Bank: De behoefte om contant geld aan te houden is om die reden dus gedaald. Tegelijkertijd zien we de laatste jaren ook een trend waarbij de spaarrente flink daalt. Onder meer om die reden speelt dan ook veelal de vraag om contant geld dan maar niet op de bank aan te houden. Zie bijvoorbeeld het volgende nieuwsbericht: “Spaargeld levert nauwelijks iets op, maar cash thuis bewaren kost ook geld“.

Bij contant aangehouden gelden zijn er enkele zaken waar een belastingplichtige particulier rekening mee moet houden. Ik beperk me dan gemakshalve tot legaal verkregen gelden.

Read More

Hoge Raad: een kennisgeving na bezwaar is nog geen beslissing op dat bezwaar!

By | Geen categorie | No Comments

Dwangsom mogelijk na verstrijken twee weken sinds ingebrekestelling

Op 11 oktober 2019 heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen over de vraag of een kennisgeving na een bezwaar als schriftelijke beslissing heeft te gelden. Het antwoord op deze vraag is ook van belang voor de vraag of in een concreet geval rechtstreeks beroep kan worden ingesteld. En wellicht kan ook een vergoeding in de vorm van een dwangsom worden gevorderd.

In een recent artikel op fiscaalconsult.nl ga ik hier nader op in.

Kwijtschelding rentevordering op certificaathouder gecorrigeerd

By | Geen categorie | No Comments

Een algemene regel luidt dat een zakelijke kwijtschelding van een vordering op de aandeelhouder of certificaathouder niet als uitdeling wordt aangemerkt. De prijsgegeven vordering moet dan overigens niet meer voor verwezenlijking vatbaar zijn en de vordering moet dus ook niet om aandeelhoudersmotieven zijn prijsgegeven. Als dat wel zo is dan kan de conclusie mogelijk getrokken worden dat de kwijtschelding gestoeld is op aandeelhoudersmotieven en wel als uitdeling wordt aangemerkt die niet ten laste van de winst kan worden gebracht.

Op 18 september 2019 heeft het gerechtshof Den Haag arrest gewezen in een zaak over de zakelijkheid van een kwijtschelding. Het gerechtshof was van mening dat de kwijtschelding van een rentevordering op een forse rekening courant schuld van de certificaathouder op de belastingplichtige onzakelijk was. De rechtbank Den Haag oordeelde eerder anders. De rechtbank meende immers dat de kwijtschelding wel zakelijk was. In deze redactioneel ga ik in op het arrest van het gerechtshof.

In een op fiscaaltotaal.nl gepubliceerde redactioneel ga ik nader in op dit arrest.

Read More

Nieuwe fiscale maatregelen voor goede doelen in aantocht!

By | Geen categorie | No Comments

De complexiteit rondom giftenaftrek en ANBI’s neemt verder toe.

De staatssecretaris van Financiën heeft in een Kamerbrief van maart 2019 de wens geuit om wijzigingen aan te brengen op de fiscale behandeling van giften en goede doelen. De wijzigingen zouden per 1 januari 2021 in werking moeten treden en kunnen grote impact hebben voor ANBI’s.

Het gaat om de volgende wijzigingen, namelijk:

  • de aftrek van contante giften wordt afgeschaft;
  • invoering eis dat grote giften in natura getaxeerd worden;
  • de automatische status van ANBI voor overheidsinstellingen wordt aangepast;
  • de ANBI-status wordt geweigerd bij strijdigheid met de Grondwet;
  • de vereiste liquidatiebepaling voor ANBI’s wordt versoepeld;
  • er komen regels om het bestedingscriterium te verduidelijken; en,
  • het zal mogelijk worden om een vast uitkeringspercentage te hanteren.

In een van mijn hand verschenen blog op fiscaalconsult.nl ga ik hier nader op in. Lees meer!

 

Inkeerregeling per 1 januari 2020 wederom gewijzigd

By | Geen categorie | No Comments
Op Prinsjesdag 2019 is bekendgemaakt dat boetevrij inkeren zal worden uitgesloten voor buitenlands inkomen uit aanmerkelijk belang. Verder is aangekondigd dat het onderscheid tussen inkomen uit sparen en beleggen dat in het buitenland is opgekomen en inkomen uit sparen en beleggen dat in het binnenland is opgekomen zal worden weggenomen. Aanleiding was de tijdens de behandeling van het pakket Belastingplan 2019 door het kabinet gedane toezegging om te bezien in hoeverre boetevrije inkeer kan worden uitgesloten voor situaties zoals die zijn gebleken uit de Panama Papers.

Inmiddels is duidelijk dat nieuwe wijzigingen in de inkeerregeling per 1 januari 2020 in werking zullen treden.

Read More

Stichting is transparant voor inkomstenbelasting, maar toch belastingplichtig voor loonbelasting

By | Geen categorie | No Comments

Rechtbank oordeelde dat Belastingdienst terecht naheffingsaanslagen loonbelasting heeft opgelegd aan zorginstelling

In de zaak van Rechtbank Gelderland medio 2019 had de Belastingdienst naheffingsaanslagen loonheffingen opgelegd aan een stichting die zorgactiviteiten exploiteert. De inspecteur paste correcties toe, aangezien de vrijwilligersregeling niet van toepassing was; eveneens was het autokostenforfait door de stichting onjuist aangegeven. De rechtbank was het niet eens met de stelling van de stichting dat zij als fiscaal transparante entiteit voor de inkomstenbelasting geen inhoudingsplichtige voor de loonbelasting kon zijn. Het door de stichting ingenomen standpunt dat het personeel hooguit in dienst zou kunnen zijn bij de oprichter en de bestuurder van de stichting ging niet op. Voor iedere belastingmiddel moet worden beoordeeld of er subjectieve belastingplicht bestaat en wat daarvan de consequenties zijn.

In het volgende op fiscaalconsult geplaatste artikel ga ik in op deze uitspraak en wat dit voor de praktijk betekent.

Fiscaalconsult: Stichting is transparant voor inkomstenbelasting, maar toch belastingplichtig voor de loonbelasting