Skip to main content

Slachtoffer van de toeslagenaffaire. Discriminatie of geen discriminatie? En nu? Deel II

By Geen categorieNo Comments

Van politieke verantwoording en consequenties naar strafrechtelijke vervolging naar concrete oplossingen.

In mijn vorige blog ben ik kort in gegaan op de kinderopvangtoeslagaffaire in het algemeen en heb ik een kleine koppeling gemaakt met discriminatie. Ik gaf daarbij aan dat in eerste instantie de aandacht voornamelijk ging naar de veronderstelling dat de kinderopvangtoeslagaffaire een gevolg was van een ‘ontspoorde’ fraudejacht en de ‘alles of niets’-benadering van de Belastingdienst/ Toeslagen. Ik merkte daarbij op dat het inmiddels erop lijkt dat meer aandacht lijkt te zijn voor een ernstiger aspect van de kinderopvangtoeslagaffaire: discriminatie.

In deze blog probeer ik wat mogelijkheden aan te reiken die slachtoffers hebben om een oplossing te krijgen voor het onrecht dat hen is aangedaan.

Read More

Slachtoffer van de toeslagenaffaire. Discriminatie of geen discriminatie? En nu? Deel I

By Geen categorieNo Comments

Van politieke verantwoording en consequenties naar strafrechtelijke vervolging naar concrete oplossingen

De afgelopen maanden zijn we bijna ‘doodgegooid’ met allerlei rapporten, verslagen en mediaberichten over de kinderopvangtoeslagaffaire. In eerste instantie ging de aandacht voornamelijk nog over de veronderstelling dat de toeslagenaffaire een gevolg was van een ‘ontspoorde’ fraudejacht en de ‘alles of niets’-benadering van de Belastingdienst/ de Toeslagen. Inmiddels lijkt er meer aandacht te zijn voor een ernstiger aspect van de kinderopvangtoeslagaffaire.

In een eerste blog (dat is deze blog) ga ik eerst kort in op wat voorbeelden uit mijn praktijk als het gaat om de kinderopvangtoeslagaffaire en de mogelijke verbanden die gemaakt zouden kunnen worden met discriminatie.

In een vervolgblog (deel II) ga ik meer specifiek in op enkele mogelijkheden die slachtoffers hebben om een oplossing te krijgen voor het onrecht dat hen is aangedaan.

Read More

Stichting en Vpb: niet zo eenvoudig als het lijkt

By Geen categorieNo Comments

In de praktijk is vaak onbekend dat stichtingen onderworpen kunnen zijn aan de vennootschapsbelasting. Bestuurders van een stichting nemen vaak het standpunt in dat hun stichting niet aan de vennootschapsbelasting is onderworpen, omdat de stichting in de praktijk geen winstoogmerk heeft en volgens de statuten die ook niet mogen hebben. Deze misvatting leidt in de praktijk wel eens tot fiscale problemen. In een recente column op de site van Nextens ga ik dan ook even in het kort in op hoe het echt zit.

https://www.nextens.nl/fiscale-praktijk/stichting-en-vpb-niet-zo-eenvoudig-als-het-lijkt/

Van tipgever gekocht bewijs mag worden gebruikt tenzij onbetrouwbaar

By Geen categorieNo Comments
Uit rechtspraak van de Hoge Raad (zoals die van 8 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1715) volgt dat eventuele onrechtmatigheden in de wijze waarop bewijsmateriaal door de tipgever en/of de inspecteur van de Belastingdienst is verkregen, niet hoeft te leiden tot uitsluiting van dat bewijsmateriaal. De belastingrechter heeft in een verregaande vrijheid om zelfstandig, zonder bijvoorbeeld gebonden te zijn aan in een strafprocedure te maken afwegingen, te oordelen over de bruikbaarheid van hetgeen hem als bewijsmateriaal is voorgelegd.
In een recente zaak heeft de Belastingdienst tegen betaling informatie ontvangen van een tipgever over buitenlandse bankrekeningen van Nederlanders. De in deze procedure aan de belastingplichtige opgelegde belastingaanslagen zijn voor een deel opgelegd naar aanleiding van die gekochte informatie. Recent heb ik over deze uitspraak een artikel geschreven voor Fiscaal adviesmagazine! Het Hof krijgt ook in deze zaak namelijk de vraag voorgelegd of het door de Belastingdienst van de tipgever gekocht bewijsmateriaal, ook mocht worden gebruikt voor het opleggen van belastingaanslagen.
Hof Den Bosch, 19 november 2020, 17/00301, ECLI:NL:GHSHE:2020:3557
Dit uitgangspunt blijkt echter niet onverkort te gelden. De onbetrouwbaarheid van het bewijsmateriaal, twijfels over de betrouwbaarheid van de tipgever én gemaakte procedurele keuzes ten aanzien van het bewijsmateriaal kan namelijk gevolgen hebben voor het gebruik van dat bewijsmateriaal bij de navordering van belasting. In deze zaak heeft dit voor de belastingplichtige echter voor maar een deel iets opgeleverd. De navorderingsaanslagen en opgelegde boetes blijven namelijk voor een groot deel in stand.

Hof Den Haag: verrekening van agio belast als regulier voordeel in box 2

By Geen categorieNo Comments

De Hoge Raad heeft in 2008, ECLI:NL:HR:2008:BA6417, arrest gewezen waaruit volgt dat de terugbetaling van gestort agio aan de aanmerkelijk belanghouder in beginsel belast is. Dit is zelfs het geval als de terugbetaling van het gestort agio lager is dan de verkrijgingsprijs van de desbetreffende aandelen. Dit geldt zelfs als er geen zuivere winst in de vennootschap zit. De Hoge Raad is in dit arrest vrij duidelijk dat voor een onbelaste terugbetaling van agio de juiste route moet worden gevolgd. Pas na het volgen van de juiste stappen is de terugbetaling van agio onbelast.

In de praktijk wordt daar niet altijd scherp op gelet. Dit blijkt ook het geval te zijn in de casus die recentelijk voor het gerechtshof Den Haag werd gebracht: ECLI:NL:GHDHA:2020:1684. In dit geval leidde het tot onnodige belastingheffing in box 2.

Lees mijn redactioneel over deze uitspraak op fiscaaltotaal.nl !

A-G bij Hoge Raad: geen aftrek lijfrentepremie door kasrondje

By Geen categorieNo Comments

Op grond van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001 kunnen kwalificerende uitgaven voor inkomensvoorzieningen in aftrek worden gebracht van het inkomen in box 1. Zo kunnen bijvoorbeeld betaalde premies voor lijfrenten die dienen ter compensatie van een pensioentekort in aftrek worden gebracht.

De aftrek van lijfrentepremies is echter niet onbeperkt. Zo zijn lijfrentepremies die als aanvulling dienen van een pensioentekort alleen aftrekbaar voorzover de jaarruimte nog niet benut is. De omvang van de jaarruimte is afhankelijk van verschillende variabelen, onder meer de pensioengrondslag (i.e., de som van het arbeidsinkomen en de belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen van het voorafgaande kalenderjaar). Indien in de zeven voorafgaande jaren de jaarruimte nog niet volledig is benut, kan de onbenutte ruimte alsnog worden geclaimd via de reserveringsruimte. Net als de jaarruimte is echter ook de reserveringsruimte gebonden aan bepaalde maxima.

Ondernemers in de inkomstenbelasting hebben bij de staking van de onderneming nog additionele mogelijkheden om lijfrente in aftrek te brengen. De maximale aftrekbare lijfrentepremie voor ondernemers kan namelijk worden verhoogd met het bedrag van de vrijgevallen oudedagsreserve. Voorts kan de maximale aftrekbare lijfrentepremie worden verhoogd met een bedrag aan genoten stakingswinst. Laatstgenoemde additionele aftrekbare stakingslijfrentepremie is echter gemaximeerd. Het maximum in laatstgenoemde geval is onder meer afhankelijk van de leeftijd van de ondernemer.

Verder is van belang dat premies voor lijfrenten aftrekbaar zijn op het moment waarop zij, kort geformuleerd, zijn betaald. Lijfrenten die zijn “aangekocht” bij de vrijval van een oudedagsreserve of het behalen van stakingswinst kunnen echter ook in aftrek worden gebracht als de betaling binnen zes maanden na dat jaar pas worden betaald.

Read More

Leerstuk van de kenbare fout ook van toepassing op onherroepelijke beschikkingen

By Geen categorieNo Comments

In het kort volgt uit de schrijf- en tikfoutenjurisprudentie dat indien het voor de belastingplichtige onmiddellijk duidelijk is dat de vastgestelde aanslag onjuist is, de inspecteur kan navorderen zonder dat deze over een nieuw feit beschikt. Die onjuistheid van de vastgestelde aanslag moet dan wel het gevolg zijn van een fout in de administratieve verwerking. De fout moet voor de belastingplichtige redelijkerwijs kenbaar zijn. Het moet gaan om “schrijf- en tikfouten”.

Dit leerstuk van de kenbare fout wordt meestal toegepast bij geschillen over de vraag of een navorderingsaanslag terecht is opgelegd.

Read More

Hof Arnhem-Leeuwarden: lening via v.o.f. aan B.V. is een onzakelijke lening

By Geen categorieNo Comments

In rechtspraak komt de fiscale behandeling van de onzakelijke lening als thema aan de lopende band aan de orde. Zowel in de inkomstenbelastingsfeer als in de vennootschapsbelastingsfeer. Dit kan eenvoudig worden verklaard door het feit dat de vraag of een lening een onzakelijke lening betreft afhangt van de feiten en omstandigheden van het geval.

Hoewel de casusposities waarin dit thema naar voren komt er vaak één is waarbij een aandeelhouder een lening verstrekt aan een besloten vennootschap waarin deze een belang houdt en vice versa komen er ook casusposities voor die je niet direct zou verwachten.

Eén zo een casuspositie is die zich in het volgende arrest voordeed. Daarin kwam kort gezegd de vraag aan de orde of een lening die een vennoot via een vennootschap onder firma aan een besloten vennootschap (waarvan de vennoot ook aandeelhouder is) had verstrekt als onzakelijke lening diende te worden aangemerkt. Dit arrest bespreek ik in een recent op fiscaaltotaal.nl verschenen redactioneel. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13-10-2020, ECLI:NL:GHARL:2020:8237.

Read More

Weigering btw-nummer

By Geen categorieNo Comments

De btw is een fraudegevoelige belasting. Met een actief btw-nummer kan op verschillende manieren worden gefraudeerd en daar wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. De Belastingdienst wordt daarom steeds terughoudender met het afgeven van een btw-nummer. In de praktijk kom ik steeds vaker tegen dat de Belastingdienst weigert om een btw-ondernemer een btw-nummer te verstrekken of om deze te activeren. Aan mij wordt vaak gevraagd of dit überhaupt kan en wat je hiertegen kunt ondernemen. In deze column ga ik in op deze problematiek.

Read More

Laghmouchi Law verwelkomt Najat Idrissi!

By Geen categorieNo Comments

Najat Idrissi werkt sinds 28 september bij ons kantoor.

Najat is een van de weinige advocaten die zich heeft gespecialiseerd in de indirecte belastingen (btw, douane en accijns). Najat onderscheidt zich van andere advocaten door haar kennis van het formele recht te combineren met kennis van het materiële recht. Die combinatie verhoogt de kans op het behalen van de meest optimale resultaten voor cliënten. Mocht u een probleem hebben op het gebied van de indirecte belastingen, dan staat Najat u graag bij!