Kwijtschelding rentevordering op certificaathouder gecorrigeerd

By | Geen categorie | No Comments

Een algemene regel luidt dat een zakelijke kwijtschelding van een vordering op de aandeelhouder of certificaathouder niet als uitdeling wordt aangemerkt. De prijsgegeven vordering moet dan overigens niet meer voor verwezenlijking vatbaar zijn en de vordering moet dus ook niet om aandeelhoudersmotieven zijn prijsgegeven. Als dat wel zo is dan kan de conclusie mogelijk getrokken worden dat de kwijtschelding gestoeld is op aandeelhoudersmotieven en wel als uitdeling wordt aangemerkt die niet ten laste van de winst kan worden gebracht.

Op 18 september 2019 heeft het gerechtshof Den Haag arrest gewezen in een zaak over de zakelijkheid van een kwijtschelding. Het gerechtshof was van mening dat de kwijtschelding van een rentevordering op een forse rekening courant schuld van de certificaathouder op de belastingplichtige onzakelijk was. De rechtbank Den Haag oordeelde eerder anders. De rechtbank meende immers dat de kwijtschelding wel zakelijk was. In deze redactioneel ga ik in op het arrest van het gerechtshof.

In een op fiscaaltotaal.nl gepubliceerde redactioneel ga ik nader in op dit arrest.

Read More

Nieuwe fiscale maatregelen voor goede doelen in aantocht!

By | Geen categorie | No Comments

De complexiteit rondom giftenaftrek en ANBI’s neemt verder toe.

De staatssecretaris van Financiën heeft in een Kamerbrief van maart 2019 de wens geuit om wijzigingen aan te brengen op de fiscale behandeling van giften en goede doelen. De wijzigingen zouden per 1 januari 2021 in werking moeten treden en kunnen grote impact hebben voor ANBI’s.

Het gaat om de volgende wijzigingen, namelijk:

  • de aftrek van contante giften wordt afgeschaft;
  • invoering eis dat grote giften in natura getaxeerd worden;
  • de automatische status van ANBI voor overheidsinstellingen wordt aangepast;
  • de ANBI-status wordt geweigerd bij strijdigheid met de Grondwet;
  • de vereiste liquidatiebepaling voor ANBI’s wordt versoepeld;
  • er komen regels om het bestedingscriterium te verduidelijken; en,
  • het zal mogelijk worden om een vast uitkeringspercentage te hanteren.

In een van mijn hand verschenen blog op fiscaalconsult.nl ga ik hier nader op in. Lees meer!

 

Inkeerregeling per 1 januari 2020 wederom gewijzigd

By | Geen categorie | No Comments
Op Prinsjesdag 2019 is bekendgemaakt dat boetevrij inkeren zal worden uitgesloten voor buitenlands inkomen uit aanmerkelijk belang. Verder is aangekondigd dat het onderscheid tussen inkomen uit sparen en beleggen dat in het buitenland is opgekomen en inkomen uit sparen en beleggen dat in het binnenland is opgekomen zal worden weggenomen. Aanleiding was de tijdens de behandeling van het pakket Belastingplan 2019 door het kabinet gedane toezegging om te bezien in hoeverre boetevrije inkeer kan worden uitgesloten voor situaties zoals die zijn gebleken uit de Panama Papers.

Inmiddels is duidelijk dat nieuwe wijzigingen in de inkeerregeling per 1 januari 2020 in werking zullen treden.

Read More

Stichting is transparant voor inkomstenbelasting, maar toch belastingplichtig voor loonbelasting

By | Geen categorie | No Comments

Rechtbank oordeelde dat Belastingdienst terecht naheffingsaanslagen loonbelasting heeft opgelegd aan zorginstelling

In de zaak van Rechtbank Gelderland medio 2019 had de Belastingdienst naheffingsaanslagen loonheffingen opgelegd aan een stichting die zorgactiviteiten exploiteert. De inspecteur paste correcties toe, aangezien de vrijwilligersregeling niet van toepassing was; eveneens was het autokostenforfait door de stichting onjuist aangegeven. De rechtbank was het niet eens met de stelling van de stichting dat zij als fiscaal transparante entiteit voor de inkomstenbelasting geen inhoudingsplichtige voor de loonbelasting kon zijn. Het door de stichting ingenomen standpunt dat het personeel hooguit in dienst zou kunnen zijn bij de oprichter en de bestuurder van de stichting ging niet op. Voor iedere belastingmiddel moet worden beoordeeld of er subjectieve belastingplicht bestaat en wat daarvan de consequenties zijn.

In het volgende op fiscaalconsult geplaatste artikel ga ik in op deze uitspraak en wat dit voor de praktijk betekent.

Fiscaalconsult: Stichting is transparant voor inkomstenbelasting, maar toch belastingplichtig voor de loonbelasting

Het bewijzen van contante giften

By | Geen categorie | No Comments

Voor de heffing van de inkomstenbelasting zijn giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van het inkomen. In de wet op de inkomstenbelasting wordt dit vormgegeven door belastingplichtige de mogelijkheid te bieden om de gift onder voorwaarden als persoonsgebonden aftrekpost in aanmerking te nemen.

Kort geformuleerd zijn er twee soorten giften:

  • periodieke giften;
  • andere giften.

In een recent op fiscaaltotaal.nl gepubliceerd bericht sta ik stil bij de ‘andere giften’ nu een recente uitspraak over deze soort giften ging.

Lees meer op fiscaaltotaal.nl

Inspecteur voert geen nadere controle op aangifte uit en begaat ambtelijk verzuim

By | Geen categorie | No Comments
Navordering vennootschapsbelasting niet toegestaan, omdat niet aan onderzoeksplicht is voldaan, aldus Rechtbank Den Haag
Om te kunnen navorderen dient de inspecteur te beschikken over een nieuw feit. Van een nieuw feit wordt gesproken als sprake is van een feit dat de inspecteur niet bekend was of redelijkerwijs niet bekend had kunnen zijn. De inspecteur heeft dus een bepaalde onderzoeksplicht. Indien de inspecteur verzuimt aan de op hem rustende onderzoeksplicht te voldoen begaat hij een ambtelijk verzuim. Volgens een uitspraak van Rechtbank Den Haag van februari 2019 was sprake van zo’n ambtelijk verzuim en dit staat de inspecteur navordering in de weg.
Vandaag is een blog van mijn hand op de site van fiscaal consult gepubliceerd.

 

Excessief lenen bij de eigen BV? U wordt dubbel belast!

By | Geen categorie | No Comments

Zeer recent heeft een internetconsultatie plaatsgevonden over het wetsvoorstel betreffende het belasten van het excessief lenen van de eigen bv. De wetgever streeft ernaar dat dit wetsvoorstel per 1 januari 2022 definitief in werking treedt. Met deze wet zullen leningen die dga’s (directeur grootaandeelhouders) van hun eigen bv verkrijgen onder omstandigheden (sneller) in de belastingheffing worden betrokken. Hierdoor wordt de kans echter sterk vergroot dat de dga dubbel belast wordt. Het is voor de dga en zijn adviseur dan ook van belang om de ontwikkelingen op dit vlak goed te blijven volgen. In deze (op Nextens.nl geplaatste) blog ga ik nader op het aspect van de dubbele heffing in.

Lees verder op: Nextens.nl

Een tweede informatiebeschikking is er één te veel?

By | Geen categorie | No Comments

Om de rechtsbescherming van belastingplichtigen bij (bepaalde) controlehandelingen van de inspecteur te vergroten heeft de wetgever in 2011 de informatiebeschikking geïntroduceerd. In het kort komt de systematiek van de informatiebeschikking op het volgende neer.

De inspecteur kan op grond van onder meer artikel 47 Awr belastingplichtigen en administratieplichtigen verzoeken om informatie te verstrekken die relevant zijn voor de bepaling van de belastingpositie. Indien de inspecteur constateert dat niet aan deze informatieverplichtingen wordt voldaan kan de inspecteur dit bij beschikking (i.e., de informatiebeschikking) vaststellen. Met deze voor bezwaar vatbare beschikking stelt de inspecteur vast dat niet aan de informatieverplichtingen is voldaan en wat de gevolgen daarvan zijn. Zo is de omkering en verzwaring van de bewijslast een belangrijk gevolg. Tegelijkertijd biedt de informatiebeschikking de belastingplichtige de mogelijkheid om de rechtmatigheid van de informatieverzoeken (uiteindelijk) door een onafhankelijke rechter te laten toetsen. Het voordeel is dat de belastingplichtige in de tussentijd niet het risico van de omkering en verzwaring van de bewijslast hoeft te lopen.

Read More

Afzien vrijwilligersvergoeding ANBI levert giftenaftrek in box 1 op, mits goed onderbouwd

By | Geen categorie | No Comments

Hof Arnhem weigert giftenaftrek vrijwilliger wegens onvoldoende bewijs

De wetgever wenst op een indirecte wijze schenkingen aan maatschappelijk nuttige instellingen en verenigingen te bevorderen. De wet biedt daarom dan ook de mogelijkheid om onder voorwaarden giften van het inkomen of de winst in box 1 af te trekken. Maatschappelijk nuttige stichtingen en verenigingen zijn vaak afhankelijk van vrijwilligers. De wet heeft daarom in 2012 ook de mogelijkheid gecreëerd dat vrijwilligersvergoedingen waarvan wordt afgezien, onder voorwaarden aftrekbaar zijn. In een arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden van april 2019 was er een discussie over de aftrekbaarheid daarvan.

Meer weten over dit onderwerp en arrest? Lees hier verder.

Hoge Raad: deels onzakelijke garantstelling is ook deels informele kapitaalstorting

By | Geen categorie | No Comments

Uit rechtspraak kan inmiddels een redelijk vast beoordelingssystematiek worden afgeleid voor de bepaling of sprake is van een onzakelijke lening/garantstelling en in het bijzonder voor wat betreft de fiscale gevolgen bij een op- en afwaardering. Nieuw is dat de Hoge Raad in maart 2019 heeft geoordeeld dat een onzakelijke garantstelling ertoe kan leiden dat een opwaardering ook voor slechts een deel als een informele kapitaalstorting wordt beschouwd. Dit oordeel heeft ook gevolgen bij een onzakelijke lening. In dat licht kunnen deze leningen dus ook deels (in plaats van geheel) tot een informele kapitaalstorting leiden. En dat is relevant voor de praktijk.

In een op fiscaalconsult.nl gepubliceerde blog ga ik hier nader op in.