Skip to main content

Klachten- en geschillenregeling

Ontevreden over onze dienstverlening?
Laghmouchi Law zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van de aan u verleende diensten. Deze brochure geeft uitleg wat u dan kunt doen.

 

Onze interne klachtenregeling
Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de door Laghmouchi Law aan u verleende diensten of over de declaratie kunt u uw bezwaren voorleggen aan uw advocaat.

In overleg met u zal getracht worden zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem te vinden. Deze oplossing zal altijd schriftelijk aan u worden bevestigd.

Mocht ons overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan Laghmouchi Law heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer Laghmouchi Law niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

 

Geschillencommissie Advocatuur
Laghmouchi Law is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB) te ’s Gravenhage.

 

U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van Laghmouchi Law indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

 

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht.

 

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal 10.000 euro. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal 10.000 euro, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere.

 

Laghmouchi Law kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

 

De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

 

Secretaris Geschillencommissie Advocatuur
Bordewijklaan 46 (2e etage)
2591 XR Den Haag
tel. 070 – 310 53 10
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

 

[1] het wettelijk geregelde toezicht en tuchtrecht waarborgt een correct beroepsmatig handelen van advocaten. De aard van de procedure bij de Geschillencommissie Advocatuur is een andere: deze is bedoeld voor het beslechten van meningsverschillen over de kwaliteit van de dienstverlening en/of financiële aspecten daarvan, en laat die wettelijke waarborgen dus onverlet