Skip to main content
BlogRedactioneel

Veranderingen in de regelgeving bij Excessief Lenen van de eigen BV vanaf 2024

By 7 december 2023maart 11th, 2024No Comments

Vooraf: dit stuk is eerder (in aangepaste vorm) verschenen in het Belastingmagazine

Vanaf 1 januari 2024 hebben er wijzigingen plaatsgevonden in de regelgeving met betrekking tot excessief lenen bij de eigen besloten vennootschap (BV). Zie onder andere: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36418_belastingplan_2024

De aanpassingen betreffen met name het maximale bedrag dat belastingplichtigen mogen lenen van hun BV zonder fiscale consequenties. Deze verandering kan aanzienlijke gevolgen hebben voor directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s).

Achtergrond

Het doel van de regeling betreffende excessief lenen bij de eigen BV is om ongelimiteerde leningen van de eigen BV door directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) te voorkomen. Het ongebreideld lenen van de eigen BV zou potentieel belastingontwijking tot gevolg kunnen hebben.

Een DGA die alleen of samen met zijn of haar fiscale partner meer dan €700.000 (het drempelbedrag tot en met 2023) van de eigen BV heeft geleend, kan op basis van deze regeling belast worden in box 2 voor het overschot.

De hoogte van de lening wordt bepaald door alle schulden aan de eigen BV op te tellen, waarbij eigenwoningschulden buiten beschouwing blijven. Voor eigenwoningschulden geldt echter de voorwaarde dat er een recht van hypotheek moet zijn gevestigd ten gunste van de BV. Deze voorwaarde geldt niet als de eigenwoningschuld aan de eigen BV al bestond op 31 december 2022.

Eventuele vorderingen op de eigen BV worden niet meegerekend bij het bepalen van de omvang van de schulden aan de eigen BV.

Indien schulden bij meerdere BV’s worden aangehouden, worden deze schulden bij elkaar opgeteld, inclusief de bovenmatige schulden van de DGA zelf en die van de fiscale partner en verbonden personen. Verbonden personen omvatten bloed- of aanverwanten in de rechte lijn van de DGA of van de partner van de DGA, ongeacht wie de schulden bij de eigen BV van de DGA is aangegaan.

Tot en met 31 december 2023 bedroeg het maximumbedrag voor een dergelijke lening €700.000. Met de recent aangenomen wijzigingen wordt dit bedrag per 1 januari 2024 echter verlaagd naar €500.000 (met als peildatum 31 december 2024).

Gevolgen

Indien het totale bedrag aan leningen en schulden van een DGA (en de eerder genoemde met de DGA verbonden personen) aan zijn of haar BV de vastgestelde limiet van €500.000 op de peildatum overschrijdt, wordt het overschot als fictief regulier voordeel belast in box 2. Het resultaat is dat het bedrag boven de €500.000 fictief als inkomen wordt beschouwd en belast wordt tegen het reguliere tarief voor box 2.

Wat betekent dit voor DGA’s?

DGA’s met huidige leningen bij hun BV dienen rekening te houden met deze aanpassing en moeten evalueren welke gevolgen deze wijziging voor hen heeft. Het is raadzaam dat de DGA zijn of haar schuldpositie in kaart brengt en, indien nodig, maatregelen neemt om de leningen in overeenstemming te brengen met de nieuwe regelgeving. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat de DGA de schuld vermindert door dividend uit te keren. Het kan echter ook betekenen dat de DGA extra aflossingen doet op de lening(en) aan de eigen BV.

Belangrijk voor DGA’s is te beseffen dat de peildatum 31 december is; de eerstvolgende peildatum voor de verlaagde drempel is 31 december 2024. Deze peildatum vormt de basis voor de berekening van het fictieve reguliere voordeel. Hierdoor weet een DGA welke acties hij of zij moet plannen en wanneer deze uitgevoerd moeten worden om onverwachte (hogere) belastingafdrachten te voorkomen.

Met de verlaging van het maximale bedrag voor de regeling excessief lenen bij de eigen BV per 1 januari 2024 naar €500.000, kan de DGA sneller geconfronteerd worden met een mogelijke belastingheffing in box 2.

Bron: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36418_belastingplan_2024

Leave a Reply