All Posts By

Samad

Rechtbank: geen vaste inrichting in Marokko dus geen voorkoming van dubbele belasting

By | Geen categorie | No Comments

Vandaag is op fiscaaltotaal.nl een redactioneel verschenen van mijn hand. Met dit redactioneel (met andere woorden: met mijn commentaar) ga ik in op een recente uitspraak naar aanleiding van een geschil tussen een belastingplichtige ondernemer en de Belastingdienst over het recht op een vrijstelling in het verdrag tussen Nederland en Marokko. Nu er niet veel rechtspraak is over het belastingverdrag tussen Nederland en Marokko en we het vooral moeten doen met het verdrag en de schaarse literatuur die beschikbaar is, helpt het als er weer eens een uitspraak over dit verdrag verschijnt. Vooral als het gaat om een onderwerp in het verdrag die in relatie tot Marokko naar mijn ervaring nog minder vaak voorkomt.

Read More

Toerekening kwade trouw belastingadviseur aan belastingplichtige, aldus Hof!

By | Geen categorie | No Comments

Door de adviseur in de aangifte van een belastingplichtige opgevoerde nep-kosten leiden tot navordering bij belastingplichtige

In de praktijk komt het voor dat een belastingplichtige al dan niet met of via zijn adviseur bewust of onbewust aangifte inkomstenbelasting doet naar een te laag inkomen. Bepaalde inkomsten worden bijvoorbeeld verzwegen of er worden gefingeerde kosten in aftrek gebracht. Vaak wordt dit bij het opleggen van de definitieve aanslag niet (door de systemen van de Belastingdienst) opgemerkt. De inspecteur kan de tot te lage bedragen opgelegde definitieve aanslagen onder voorwaarden corrigeren door navorderingsaanslagen op te leggen. In maart 2020 heeft het Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2020:2103) uitspraak gedaan in een zaak waarbij de navorderingsbevoegdheid aan bod kwam. In het bijzonder kwam daarbij de toerekening van de kwade trouw van de adviseur aan de belastingplichtige aan bod.

Op fiscaalconsult.nl ga ik nader in op enkele onderdelen van de navorderingsbevoegdheid en in het bijzonder de kwade trouw en de toerekening van de kwade trouw van de adviseur aan zijn of haar client. Lees meer op fiscaalconsult.nl

Doorslaggevende fiscale woonplaatsbepalende omstandigheden

By | Geen categorie | No Comments

Bij de vraag of en in welke mate een natuurlijke persoon in de Nederlandse belastingheffing wordt betrokken, is de fiscale woonplaats een belangrijk element. De belastingplichtige die fiscaal inwoner is van Nederland wordt in de inkomstenbelasting als binnenlands belastingplichtige belast voor het wereldwijd behaald inkomen.

Over de fiscale woonplaats wordt regelmatig tussen de inspecteur en de belastingplichtige geprocedeerd. Dat is ook niet vreemd nu de wetgever de fiscale woonplaats (in artikel 4 AWR) als open norm heeft geformuleerd. Recent heeft A-G Niessen hier een interessante conclusie over geschreven.

In een in maart 2020 in Fiscaal Advies Magazine (2020, nr. 2, pag. 27) verschenen artikel behandel ik deze conclusie. Lees meer in de Fiscaal Advies Magazine.

Overigens heeft de Hoge Raad inmiddels arrest gewezen in deze kwestie. Helaas is de Hoge Raad in haar arrest, vanwege formeel rechtelijke redenen, niet meer aan de (inhoudelijke) fiscale woonplaatskwestie toe gekomen. De Hoge Raad kwam immers tot een niet ontvankelijk verklaring. We weten we op dit moment dus helaas nog niet hoe de Hoge Raad tegen de visie van A-G Niessen over de fiscale woonplaats aankijkt. Zie het arrest van de Hoge Raad van 20 maart 2020.

Faciliteiten DGA bij financiële problemen corona

By | Geen categorie | No Comments

Financiële problemen door uitbraak coronavirus? De Belastingdienst geeft de ondernemer extra ademruimte!

En de DGA dan?

De uitbraak van het coronavirus houdt de gemoederen flink bezig. Inmiddels zijn er verschillende noodmaatregelen ingevoerd en aangekondigd. Deze maatregelen moeten burgers, zzp’ers en werkgevers de nodige ademruimte verschaffen. Onderdeel van deze maatregelen betreffen (heffings- en) invorderingsfaciliteiten en zien op het uitstel van verschuldigde belasting, het achterwege laten of terugdraaien van verzuimboetes en de verlaging van verschuldigde belastingrente en invorderingsrente. De positie van de dga lijkt bij de noodmaatregelen weinig aandacht te krijgen. Maar is dat ook zo bij de invorderingsfaciliteiten? Welke oplossingen heeft de dga tot zijn beschikking om door de verwachte financieel krappe tijden te komen en waar moet deze op letten?

Lees verder op nextens.nl

Toename van woonplaatsdiscussies met de fiscus

By | Geen categorie | No Comments

De afgelopen jaren zien we een toename in woonplaatsdiscussies tussen (potentieel) belastingplichtigen en de fiscus. Dit heeft verschillende oorzaken. Zo is er een toename van mobiliteit van personen en met name onder ondernemers. Ook is het fiscaal woonplaatsbegrip in Nederland een open begrip waarbij de uitkomst afhankelijk is van de specifieke feiten en omstandigheden van het geval. Het feit dat ook in rechtspraak de uitkomsten van een woonplaatsdiscussie naar gelang het feitencomplex verschillend kan uitpakken helpt ook niet mee. Kortom voldoende redenen om regelmatig bij dit onderwerp stil te staan. Zeer recent is een podcast en een interview over dit onderwerp gepubliceerd.

Meer weten? Lees en luister verder op Nextens.nl

Informatiebeschikkingen Limiteds terecht!

By | Geen categorie | No Comments

De rechtsgeldigheid van informatiebeschikkingen wordt door belastingplichtigen geregeld ter discussie gesteld. Dat is ook niet zo gek nu een informatiebeschikking kan leiden tot de omkering en verzwaring van de bewijslast. De omkering en verzwaring van de bewijslast maakt vaak het verschil tussen het winnen en verliezen van een procedure. Dat feit maakt dat het van belang is om een goed beeld te krijgen en te houden van de bewijslastverdeling bijvoorbeeld als een informatiebeschikking is opgelegd.

Op 31 oktober 2019 heeft het Hof Den Bosch (ECLI:NL:GHSHE:2019:4047) een interessante uitspraak gedaan waarbij de rechtsgeldigheid van aan buitenlandse (naar het recht van Hong Kong opgerichte) Limiteds informatiebeschikkingen aan de orde kwam. Deze uitspraak maakt ook duidelijk dat informatiebeschikkingen niet alleen een rol spelen bij puur binnenlandse situaties.

Recentelijk heb ik over deze uitspraak een redactioneel geschreven voor fiscaaltotaal.nl .

Kansloze zaak voeren: proceskostenveroordeling?

By | Geen categorie | No Comments

Op 9 december 2019 is een interessante uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant gepubliceerd over de vraag of door het (zeer) lichtzinnig procederen door de gemachtigde sprake is van ‘kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht’. De beantwoording van deze vraag zou van belang zijn voor een (eventuele) proceskostenveroordeling van belanghebbende in verband met de door de Inspecteur gemaakte proceskosten. Een goed moment om te reflecteren op dit fenomeen.

Ik heb dan ook recent een redactioneel hierover geschreven voor fiscaaltotaal.nl

In mijn redactioneel concludeerde ik dat belanghebbende in deze uitspraak van de rechtbank er met een beetje mazzel vanaf kwam. Hoewel het beroep van belanghebbende ongegrond werd verklaard, hij vanwege de overschrijding van de redelijke termijn aanspraak maakte op een immateriële schadevergoeding en een bescheiden proceskostenvergoeding, kon het ook anders uitpakken. Er zijn immers legio andere uitspraken waarbij een rechtsmiddel wel tot negatieve consequenties leidde.

Rondreizende handelaar fiscaal toch inwoner van Nederland, aldus Rechtbank

By | Geen categorie | No Comments

Materiële werkelijkheid is bepalend voor vraag of iemand inwoner is van Nederland

Op 9 december 2019 is een interessante uitspraak van Rechtbank Breda gepubliceerd over de vraag of een rondreizende handelaar voor de belastingheffing inwoner is van Nederland. De handelaar in kwestie kon onvoldoende aantonen dat hij niet in Nederland woonde, dan wel als fiscaal inwoner van Spanje of Duitsland moest worden beschouwd. De navorderingsaanslagen inkomstenbelasting en naheffingsaanslagen omzetbelasting waren dan ook terecht opgelegd.

Read More

Exit – CV/BV-structuren

By | Geen categorie | No Comments

Hoewel het geen verrassing meer mag zijn, lijkt de aantrekkelijkheid van CV/BV-structuren in internationale structuren nu toch echt tot het verleden te behoren. De invoering van de anti-belastingontwijkingsrichtlijnen en wijzigingen van lokale wetgeving (zoals de GILTI-wetgeving in de VS) maakten de CV/BV-structuren al wat minder aantrekkelijk. Een op 3 december 2019 verschenen besluit past in deze ontwikkeling.

Dit besluit voorziet ook in de situatie dat in een vaststellingsovereenkomst zekerheid vooraf is gegeven over andere fiscale aspecten dan alleen de toepassing van de verdragsvoordelen op CV/BV-structuren.

Recent is op fiscaaltotaal.nl een redactioneel van mijn hand verschenen. Hierin geef ik een korte uitleg over de CV/BV-structuur bespreek ik ook enkele fiscale gevolgen van dit nieuwe besluit.