Skip to main content

Algemene Voorwaarden van Laghmouchi Law B.V.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1 Algemene voorwaarden: deze Algemene voorwaarden van Laghmouchi Law B.V.

1.2 Laghmouchi Law B.V. (‘LL’) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die een advocatenpraktijk uitoefent. Op verzoek wordt een lijst toegezonden van personen die (door middel van hun houdstermaatschappij) aandelen in LL houden.

1.3 Consument: een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

1.4 Opdracht(en) of Overeenkomst(en): iedere opdracht die door een Opdrachtgever wordt verleend aan LL, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.

1.5 Opdrachtgever(s): de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de Opdrachtnemer een Opdracht en/ of de Opdrachten heeft verleend.

1.6 Opdrachtnemer: Laghmouchi Law B.V. (geregistreerd in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86861026, kantoorhoudende en gevestigd te Utrecht (3515 ET), aan de Goeman Borgesiuslaan 77).

1.7 Voor de toepassing van deze Algemene voorwaarden maakt het geen verschil of de hiervoor gedefinieerde termen in het enkelvoud of in het meervoud zijn gesteld dan wel in een bepaalde samenstelling worden gebruikt.

ARTIKEL 2: TOEPASSINGSGEBIED

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op een Opdracht die door de Opdrachtgever wordt of is verleend aan de Opdrachtnemer en op iedere uitvoering van werkzaamheden door Opdrachtnemer.

2.2 Deze Algemene voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij Opdrachtnemer werkzaam is (als (freelance) partner of in dienstverband), ieder die door de Opdrachtnemer wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten de Opdrachtnemer aansprakelijk is of kan zijn.

2.3 De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4 Een bepaling in deze Algemene voorwaarden is ten aanzien van de opdrachtgever die een Consument is van toepassing voorzover deze niet in strijd is met het dwingend consumentenrecht.

2.5 Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene voorwaarden zijn voor Opdrachtnemer alleen bindend indien en voor zover deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

ARTIKEL 3: DE OPDRACHT, DE OFFERTE, EN ORIENTERENDE COMMUNICATIE OF INTAKE GESPREKKEN

3.1 Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Opdrachtnemer. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is dat de Opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

3.2 Opdrachtnemer is vrij om te bepalen welke van haar partners (inclusief derden) of personeelsleden bij de uitvoering van de Opdracht worden betrokken en/ of ingeschakeld. Deze personen zullen zorgvuldig door LL worden geselec­teerd, zo mogelijk in overleg met Opdrachtgever.

3.3 Uitsluitend de in de laatste offerte of opdrachtbevestiging aangegeven omschrijving van de Opdracht of Overeenkomst is bindend.

3.4 Oriënterende communicatie aangaande een potentiële Opdracht is vrijblijvend en verplicht de Opdrachtgever tot niets, voor zover de oriënterende communicatie niet meer dan een uur bedraagt. Indien de oriënterende communicatie meer dan een half uur blijkt te vergen, dan zal deze als Opdracht worden aangemerkt, en kan Opdrachtnemer hiervoor kosten in rekening brengen bij Opdrachtgever op basis van haar uurtarief. Ook indien een oriënterende communicatie overgaat in een concrete juridische adviesverstrekking en/ of werkzaamheden kan Opdrachtnemer daarvoor kosten in rekening brengen op basis van haar uurtarief.

3.5 Indien in de Offerte een datum voor oplevering is gegeven, geldt deze datum enkel als indicatietermijn. Opdrachtnemer is bevoegd de oplevering uit te stellen, zonder nader bericht, in het geval Opdrachtgever het aanbod niet binnen twee werkdagen aanvaardt na datum van het uitbrengen van de Offerte, of indien zich andere omstandigheden voordoen waardoor Opdrachtnemer redelijkerwijs niet gehouden kan worden aan de datum voor oplevering, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot (te) late betaling van vooruitbetaling van (een gedeelte van) de overeengekomen prijs.

ARTIKEL 4: VAN DE OPDRACHTGEVER

4.1 De Opdrachtgever is gerechtigd om binnen 7 dagen na het aangaan van de Opdracht deze eenzijdig en zonder gevolgen in te trekken of te annuleren.

4.2 De Opdrachtgever is als gevolg van de intrekking, annulering, opzegging of ontbinding aan de Opdrachtnemer verschuldigd de door de Opdrachtnemer gemaakte (on-) kosten, de voor de reeds verrichte werkzaamheden belopen honorarium (en onder omstandigheden en indien de Opdrachtgever geen Consument betreft een redelijke schadevergoeding). De uiterste betaaltermijn eindigt 14 dagen na schriftelijke kennisgeving door de Opdrachtnemer, van de door de Opdrachtgever verschuldigde (on-) kosten en honorarium (en de eventuele schadevergoeding).

4.3 De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door de Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van de Opdrachtnemer in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

4.4 Behoudens schriftelijk bezwaar van de Opdrachtgever zijn de Opdrachtnemer en haar Stichting(en) Derdengelden gerechtigd voor of van de Opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verschuldigd is.

4.5 Indien het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag van een factuur niet binnen de op de factuur aangegeven termijn wordt voldaan, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien de Opdrachtgever een Consument betreft is bij verzuim wettelijke rente verschuldigd.

4.6 Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – welke worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (BIK) – welke in beginsel 15% over het te incasseren bedrag bedragen met een minimum van € 40,00 – komen voor rekening van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 5: VAN DE OPDRACHTNEMER

5.1 Het staat Opdrachtnemer vrij om zich te allen tijde te onttrekken aan de Opdracht of de Opdracht neer te leggen indien gewichtige redenen daartoe nopen en met inachtneming van de noodzakelijke zorgvuldigheid.

5.2 Het staat Opdrachtnemer voorts vrij de uitvoering van de Opdracht op te schorten indien de Opdrachtgever haar/zijn verplichtingen, waaronder in het bijzonder te verstaan die van betaling, niet nakomt.

5.3 De Opdrachtgever is als gevolg van de tussentijdse beëindiging aan de Opdrachtnemer verschuldigd de door de Opdrachtnemer gemaakte (on-) kosten, de voor de reeds verrichte werkzaamheden belopen honorarium (en onder omstandigheden en indien de Opdrachtgever een Consument betreft een redelijke schadevergoeding), tenzij daar uitdrukkelijk andere afspraken over worden gemaakt. De uiterste betaaltermijn eindigt 14 dagen na schriftelijke kennisgeving door de Opdrachtnemer, van de door de Opdrachtgever verschuldigde (on-) kosten en honorarium (en de eventuele schadevergoeding).

ARTIKEL 6: BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Iedere aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer, alsmede de door de Opdrachtnemer betrokken en/ of ingeschakelde derden, uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, onrechtmatige daad of uit andere grond (voor zover de schade niet is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtnemer), indien de uitvoering van een Opdracht door de Opdrachtnemer leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van de Opdrachtnemer wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden voor rekening van de Opdrachtnemer komt. De Opdrachtnemer heeft daartoe bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten. Een afschrift van de verzekeringspolis ligt op uw verzoek ter inzage bij LL op kantoor.

6.2 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 1 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot de vergoeding welke door de Opdrachtgever voor de Opdracht waaruit of in verband waarmee de schade of het verlies is ontstaan heeft betaald. Indien om welke reden dan ook de Opdrachtnemer door een onafhankelijke rechter, arbiter, of vergelijkbare geschillenbeslechter aansprakelijk wordt geacht is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500,–.

6.3 De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

6.4 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de Opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor die schade.

ARTIKEL 7: TARIEVEN

7.1 De werkzaamheden worden periodiek per e-mail of per post bij Opdrachtgever in rekening gebracht door vermenigvuldiging van het aantal aan de zaak bestede uren (in eenheden van zes minuten) met het overeengekomen of voor de Opdrachtnemer gebruikelijke uurtarief en vermeerderd met (door derden in rekening gebrachte) verschotten, onkosten en btw. Opdrachtnemer kan zowel voor aanvang van de Opdracht als tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de betaling van een voorschot bedingen.

7.2 Indien Opdrachtgever in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (een toevoeging), maar gedurende of bij het einde van de Opdracht blijkt dat Opdrachtgever niet voor een toevoeging in aanmerking komt, is Opdrachtgever gehouden de door Opdrachtnemer in het betreffende dossier gewerkte uren te betalen tegen het overeengekomen uurtarief of, indien geen specifiek uurtarief is overeengekomen, het voor de Opdrachtnemer gebruikelijke uurtarief vermeerderd met verschotten, onkosten en btw.

7.3 Indien Opdrachtnemer voor Opdrachtgever werkzaamheden heeft verricht waarbij Opdrachtnemer en Opdrachtgever (nog) geen tarief voor hebben afgesproken geldt ten aanzien van het aan die werkzaamheden bestede tijd het gebruikelijke uurtarief van de Opdrachtnemer met een minimum van €295,00 te vermeerderen met btw (dat is dus €356,95 inclusief de btw), (door derden in rekening gebrachte) verschotten en onkosten. De aan deze werkzaamheden verbonden vergoeding en kosten zullen conform het bepaalde in deze algemene voorwaarden aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7.4 De Opdrachtnemer heeft het recht de gehanteerde (uur-)tarieven en de gehanteerde kostenvergoedingen te wijzigen.

7.5 Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 15%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de Opdracht tussen de Opdrachtnemer enerzijds en de Opdrachtgever anderzijds, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de Opdrachtgever is toegezonden na de verhoging door de Opdrachtnemer van de (uur-)tarieven en/of kostenvergoedingen. De Opdrachtgever die een Consument betreft behoudt het recht op ontbinding.

7.6 Ten aanzien van de (on-)kosten, honorarium en schadevergoeding is artikel 2 van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 8: CLIENT IDENTIFICATIE, VODA, WWFT

8.1 Ingevolge de Verordening op de Advocatuur is de Opdrachtnemer in beginsel verplicht de Opdrachtgever (en een eventuele tussenpersoon) te identificeren.

8.2 Ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) kan de Opdrachtnemer verplicht zijn om een onderzoek te doen naar de identiteit van de Opdrachtgever (en zo nodig te verifiëren), en daar waar relevant, de uiteindelijke belanghebbende en/of de betrokken politiek prominente personen (die niet in Nederland wonen) nader te onderzoeken. De Opdrachtgever is verplicht alle gevraagde informatie te verstrekken om de identiteit van de Opdrachtgever vast te stellen en/of de uiteindelijke belanghebbende van rechtspersonen en/of de betrokken politiek prominente persoon vast te stellen (zie Wwft).

8.3 Opdrachten kunnen en zullen worden opgeschort totdat de gevraagde informatie is verstrekt. Bovendien is Opdrachtnemer op basis van de Wwft verplicht, en daarbij rekening houdend met de gedragsregels voor advocaten, om een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie te melden aan het Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU – Nederland).

ARTIKEL 9: EXTERNE FINANCIERING

9.1 Opdrachtnemer wijst de Opdrachtgever, indien hij hiervoor in aanmerking komt, op de mogelijkheid van het aanvragen van een toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand) en/ of indien hij daarover beschikt op de mogelijkheid dat Opdrachtgever mogelijk dekking heeft onder een door hem gesloten (rechtsbijstands-)verzekering. Opdrachtgever en/ of Opdrachtnemer mag en mogen te allen tijde van de financiering van de juridische kosten door gefinancierde rechtsbijstand of een rechtsbijstandsverzekering afzien. In dat geval bevestigt de advocaat schriftelijk dat wordt afgezien van het aanvragen van een toevoeging en/ of dat van de zijde van Opdrachtnemer een opdracht of afstemming met de rechtsbijstandsverzekeraar plaatsvindt en dat een honorarium zal worden toegepast.

9.2 Ingeval een toevoeging wordt aangevraagd, wordt die aanvraag door de Raad voor Rechtsbijstand (hierna: RvR) beoordeeld aan de hand van het rechtsbelang en belastbaar inkomen en vermogen van de Opdrachtgever van twee jaar geleden. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de aanvraag bij de RvR en een eventueel in te dienen peiljaarverleggingsverzoek. Wordt een toevoeging verstrekt, dan betaalt de Opdrachtgever een eigen bijdrage (vastgesteld door de RvR) aan de Opdrachtnemer.

9.3 De Opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat indien de Opdrachtnemer namens hem/haar een toevoeging aanvraagt bij de RvR, de RvR, zulks ter uitvoering van haar wettelijke taak, informatie over de Opdrachtgever (en eventueel over zijn partner) kan opvragen bij overheidsdiensten, zoals de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst.

9.4 Excessieve andere kosten worden doorbelast aan de Opdrachtgever. Hierbij kan worden gedacht aan kosten in verband met koeriersdiensten, aangetekende verzending of kopieerkosten in geval van meer dan vijftig pagina’s.

9.5 De Opdrachtnemer is gerechtigd om zijn/haar werkzaamheden eerst te starten nadat de toevoeging door de RvR is toegekend en de eigen bijdrage alsmede een eventueel voorschot op de te betalen griffierechten door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer is voldaan.

9.6 Indien de Opdrachtgever niet voor een toevoeging in aanmerking komt of de toevoeging wordt ingetrokken (bijvoorbeeld in verband met de financiële opbrengst van de zaak), dan worden de werkzaamheden op declaratiebasis in rekening gebracht, zie hiervoor het honorarium van de advocaat in artikel 7 (TARIEVEN). De Opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat in dit geval de kosten van de deurwaarder en een hoger griffiegeld eveneens in rekening worden gebracht.

9.7 De RvR kan jaren na afgifte van een toevoeging een hercontrole uitvoeren. Het inkomen van de Opdrachtgever wordt dan nog een keer gecontroleerd door de RvR als zijn inkomensgegevens ten tijde van de aanvraag nog niet definitief waren vastgesteld door de Belastingdienst. De RvR is dan bij de aanvraag uitgegaan van de op dat moment beschikbare gegevens. Bij de hercontrole controleert de RvR of het inkomen en vermogen van de cliënt inmiddels definitief zijn vastgesteld door de Belastingdienst. Als blijkt dat dit het geval is dan neemt de RvR een nieuw besluit. Dit kan tot gevolg hebben dat een eerdere verleende toevoeging wordt herzien. Dit kan drie gevolgen hebben: 1. de eigen bijdrage blijft gelijk; 2. de Opdrachtgever krijgt geld terug en 3. de Opdrachtgever moet betalen (de eigen bijdrage wordt hoger of wanneer de Opdrachtgever niet meer in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand heeft dit tot gevolg dat de Opdrachtgever de werkzaamheden van de Opdrachtnemer alsnog zelf betaald).

9.8 Als de Opdrachtgever in voorlopige hechtenis is genomen, wordt op last van de rechter of op aanwijzing van het openbaar ministerie een toevoeging verstrekt. Deze verstrekking vindt plaats zonder toetsing van het inkomen en vermogen. In het geval dat de Opdrachtgever onherroepelijk wordt veroordeeld, zal het inkomen en vermogen alsnog worden getoetst. De RvR vraagt dan de financiële gegevens, van twee jaar voor het moment dat de toevoeging is verstrekt, op bij de belastingdienst. De totale subsidie wordt door de RvR van de Opdrachtgever teruggevorderd als het inkomen en/of vermogen hoger is dan toegestaan.

9.9 De RvR stelt wederom een eigen bijdrage vast als extra uren worden toegekend in een bewerkelijk zaak en de Opdrachtgever niet gedetineerd is.

ARTIKEL 10: RELATIE CLIËNT-ADVOCAAT

10.1 Door het verstrekken van de opdracht gaat Opdrachtgever ermee akkoord dat zijn of haar persoonsgegevens worden opgenomen in het digitale systeem van de Opdrachtnemer, dat voor zover deze aan Opdrachtnemer in zijn hoedanigheid van advocaat zijn toevertrouwd, vanzelfsprekend valt onder het wettelijke beroepsgeheim van de Opdrachtnemer.

10.2 De Opdrachtgever is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de Opdracht, alsmede alle door de Opdrachtnemer verlangde informatie, te verstrekken aan de Opdrachtnemer. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van alle door hem aan de Opdrachtnemer verstrekte informatie.

10.3 De Opdrachtnemer is bevoegd geen gevolg te geven aan een aanwijzing omtrent de uitvoering van de Opdracht, indien de aanwijzing naar het inzicht van de Opdrachtnemer niet te verenigen is met de onafhankelijkheid die een Opdrachtnemer dient te betrachten.

10.4 De Opdrachtnemer kan zich zowel in als buiten rechte laten vervangen door een ander. Opdrachtgever geeft daarvoor op voorhand toestemming. Van deze mogelijkheid zal terughoudend gebruik worden gemaakt. Onder meer vakanties, ziektes, dubbele agendering door gerechtelijke instanties, e.d. of overmacht kunnen reden vormen voor de Opdrachtnemer om zich te doen vervangen. Hierover wordt, voor zover mogelijk, vooraf overleg gevoerd met de Opdrachtgever. Voor de vervanger/ waarnemer wordt hetzelfde tarief in rekening gebracht als het tarief van de Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

10.5 De Opdrachtgever geeft de Opdrachtnemer uitdrukkelijk toestemming om daar waar dat naar inzicht van de Opdrachtnemer wenselijk is de pers te woord te staan en te informeren.

ARTIKEL 11: INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

11.1 Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, opinies, werkwijzen, (model)contracten en alle overige producten, komen toe aan opdrachtnemer, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.

11.2 Opdrachtgever zal de door Opdrachtnemer verstrekte resultaten van de Opdracht alleen gebruiken voor het overeengekomen doel. Meer in het bijzonder zal Opdrachtgever de door Opdrachtnemer opgestelde teksten, alleen gebruiken voor de bij de Opdracht aangegeven bestemmingen. Bij schending van deze bepaling is Opdrachtnemer gerechtigd het door haar gehanteerde standaardtarief voor het betreffende gebruik van de resultaten van de Opdracht, met een toeslag van 50% voor het ongeautoriseerde gebruik door Opdrachtgever, in rekening te brengen, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om (aanvullende) schadevergoeding te vorderen. Bovendien heeft Opdrachtnemer in dat geval het recht om de gebruikslicentie ten aanzien van de opgestelde teksten in te trekken.

11.3 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan om de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te vereenvoudigen, openbaren of exploiteren,

11.4 De auteursrechten alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Opdracht door of namens Opdrachtgever ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot overeenkomsten, licenties, privacyverklaringen, disclaimers, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, Offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten bij Opdrachtnemer en/of haar licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die nader worden toegekend.

ARTIKEL 12: DIVERSE ONDERWERPEN

12.1 Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal en in het Engels gesteld; de Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT, FORUMKEUZE, KLACHTEN, GESCHILLEN

13.1 Alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn onderworpen aan Nederlands recht.

13.2 Opdrachtnemer neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.

13.3 De klachtenregeling van de Opdrachtnemer betreft de door de Opdrachtnemer gehanteerde procedure voor de behandeling van klachten van Opdrachtgevers van Opdrachtnemer over de dienstverlening door de Opdrachtnemer.

13.4 Wanneer Opdrachtnemer er niet in slaagt klachten van een Opdrachtgever over de dienstverlening door de Opdrachtnemer met behulp van deze klachtenregeling tot een voor die Opdrachtgever aanvaardbare oplossing te brengen, kan die Opdrachtgever de klachten binnen twaalf maanden na schriftelijke afhandeling daarvan voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur (hierna: de Geschillencommissie).

13.5 Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening door de Opdrachtnemer, inclusief alle geschillen over betwiste en/of onbetaald gebleven facturen van de Opdrachtnemer, worden op verzoek van de Opdrachtgever en/of de Opdrachtnemer beslecht door de Geschillencommissie overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur (hierna: het Reglement). Betreft het geschil een Opdracht van een particuliere Opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in een bindend advies, tenzij de Opdrachtgever zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de Opdrachtnemer wendt tot de gewone rechter. In geval van een incasso van een vordering op een particuliere Opdrachtgever is alleen sprake van bindend advies indien de Opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op die incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil een Opdracht van een zakelijke Opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in arbitrage. Opdrachtnemer blijft te allen tijde bevoegd om een incassoprocedure bij de civiele rechter in te stellen.

13.6 Onder particuliere Opdrachtgever wordt voor de toepassing van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur verstaan de Opdrachtgever die een Consument is (i.e., die handelt als Consument). Onder zakelijke Opdrachtgever wordt voor de toepassing van de Klachten en Geschillenregeling Advocatuur verstaan de Opdrachtgever die niet een Consument is, i.e., die niet handelt als Consument).

13.7 Verdere informatie over de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur, met inbegrip van de tekst van de klachtenregeling van de Opdrachtnemer, kan kosteloos worden opgevraagd bij de Opdrachtnemer. Het Reglement kan worden opgevraagd bij de secretaris van de Geschillencommissie op het adres Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

13.8 In de geschillen die voortvloeien uit de rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en de Opdrachtnemer waarin de Geschillenregeling Advocatuur niet van toepassing is en of waarvoor niet is voorzien in toepassing van geschillenbeslechting door de Geschillencommissie Advocatuur zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Utrecht.

Opdrachtnemer is gevestigd aan de Goeman Borgesiuslaan 77, 3515 ET te Utrecht en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 86861026. Deze Algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Opdrachtnemer: www.laghmouchilaw.nl en kosteloos verkrijgbaar op het kantoor van de Opdrachtnemer aan de Goeman Borgesiuslaan 77, 3515 ET te Utrecht. Utrecht, september 2023