Skip to main content

Algemene Voorwaarden van Laghmouchi Law

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1 Algemene voorwaarden: deze Algemene voorwaarden van advocaat A. Laghmouchi h.o.d.n. (advocatenkantoor) Laghmouchi Law.

1.2 Consument: een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

1.3 Opdracht(en) of Overeenkomst(en): iedere opdracht die door een Opdrachtgever wordt verleend aan Laghmouchi Law, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.

1.4 Opdrachtgever(s): de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de Opdrachtnemer een Opdracht en/ of de Opdrachten heeft verleend.

1.5 Opdrachtnemer: advocaat A. Laghmouchi h.o.d.n. Laghmouchi Law (een advocatenkantoor gedreven als eenmanszaak en geregistreerd in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58664661, kantoorhoudende en gevestigd te Utrecht (3531 WR), aan de Niasstraat 1).

1.6 Voor de toepassing van deze Algemene voorwaarden maakt het geen verschil of de hiervoor gedefinieerde termen in het enkelvoud of in het meervoud zijn gesteld dan wel in een bepaalde samenstelling worden gebruikt.

ARTIKEL 2: TOEPASSINGSGEBIED

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op een Opdracht die door de Opdrachtgever wordt of is verleend aan de Opdrachtnemer.

2.2 Deze Algemene voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij Opdrachtnemer werkzaam is (als (freelance) partner of in dienstverband), ieder die door de Opdrachtnemer wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten de Opdrachtnemer aansprakelijk is of kan zijn.

2.3 De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4 Een bepaling in deze Algemene voorwaarden is ten aanzien van de opdrachtgever die een Consument is van toepassing voorzover deze niet in strijd is met het dwingend consumentenrecht.

2.5 De bepalingen in deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing voorzover (in de Opdracht of anderszins schriftelijk) niet uitdrukkelijk daarvan is afgeweken.

ARTIKEL 3: DE OPDRACHT

3.1 Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Opdrachtnemer. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is dat de Opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

3.2 Opdrachtnemer is vrij om te bepalen welke van haar partners (inclusief derden) of personeelsleden bij de uitvoering van de Opdracht worden betrokken en/ of ingeschakeld.

ARTIKEL 4: VAN DE OPDRACHTGEVER

4.1 De Opdrachtgever is gerechtigd om binnen 7 dagen na het aangaan van de Opdracht deze eenzijdig en zonder gevolgen in te trekken of te annuleren.

4.2 De Opdrachtgever is als gevolg van de intrekking, annulering, opzegging of ontbinding aan de Opdrachtnemer verschuldigd de door de Opdrachtnemer gemaakte (on-) kosten, de voor de reeds verrichte werkzaamheden belopen honorarium (en onder omstandigheden en indien de Opdrachtgever geen Consument betreft een redelijke schadevergoeding). De uiterste betaaltermijn eindigt 14 dagen na schriftelijke kennisgeving door de Opdrachtnemer, van de door de Opdrachtgever verschuldigde (on-) kosten en honorarium (en de eventuele schadevergoeding).

4.3 De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door de Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van de Opdrachtnemer in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

4.4 Behoudens schriftelijk bezwaar van de Opdrachtgever zijn de Opdrachtnemer en haar Stichting(en) Derdengelden gerechtigd voor of van de Opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verschuldigd is.

4.5 Indien het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag van een factuur niet binnen de op de factuur aangegeven termijn wordt voldaan, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien de Opdrachtgever een Consument betreft is bij verzuim wettelijke rente verschuldigd.

4.6 Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – welke worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (BIK) – welke in beginsel 15% over het te incasseren bedrag bedragen met een minimum van € 40,00 – komen voor rekening van de Opdrachtgever. 

ARTIKEL 5: VAN DE OPDRACHTNEMER

5.1 Het staat Opdrachtnemer vrij om zich te allen tijde te onttrekken aan de Opdracht of de Opdracht neer te leggen indien gewichtige redenen daartoe nopen en met inachtneming van de noodzakelijke zorgvuldigheid.

5.2 Het staat Opdrachtnemer voorts vrij de uitvoering van de Opdracht op te schorten indien de Opdrachtgever haar/zijn verplichtingen, waaronder in het bijzonder te verstaan die van betaling, niet nakomt.

5.3 De Opdrachtgever is als gevolg van de tussentijdse beëindiging aan de Opdrachtnemer verschuldigd de door de Opdrachtnemer gemaakte (on-) kosten, de voor de reeds verrichte werkzaamheden belopen honorarium (en onder omstandigheden en indien de Opdrachtgever een Consument betreft een redelijke schadevergoeding), tenzij daar uitdrukkelijk andere afspraken over worden gemaakt. De uiterste betaaltermijn eindigt 14 dagen na schriftelijke kennisgeving door de Opdrachtnemer, van de door de Opdrachtgever verschuldigde (on-) kosten en honorarium (en de eventuele schadevergoeding).

ARTIKEL 6: BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Iedere aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer, alsmede de door de Opdrachtnemer betrokken en/ of ingeschakelde derden, uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, onrechtmatige daad of uit andere grond (voorzover de schade niet is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtnemer), indien de uitvoering van een Opdracht door de Opdrachtnemer leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van de Opdrachtnemer wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden voor rekening van de Opdrachtnemer komt. De Opdrachtnemer heeft daartoe bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten.

6.2 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 1 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot de vergoeding welke door de Opdrachtgever voor de Opdracht waaruit of in verband waarmee de schade of het verlies is ontstaan heeft betaald. Indien om welke reden dan ook de Opdrachtnemer door een onafhankelijke rechter, arbiter, of vergelijkbare geschillenbeslechter aansprakelijk wordt geacht is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500,–.

6.3 De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

6.4 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de Opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor die schade.

ARTIKEL 7: TARIEVEN

7.1 De werkzaamheden worden periodiek per e-mail of per post bij Opdrachtgever in rekening gebracht door vermenigvuldiging van het aantal aan de zaak bestede uren (in eenheden van zes minuten) met het overeengekomen of voor de Opdrachtnemer gebruikelijke uurtarief en vermeerderd met (door derden in rekening gebrachte) verschotten, onkosten en btw. Opdrachtnemer kan zowel voor aanvang van de Opdracht als tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de betaling van een voorschot bedingen.

7.2 Indien Opdrachtgever in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (een toevoeging), maar gedurende of bij het einde van de Opdracht blijkt dat Opdrachtgever niet voor een toevoeging in aanmerking komt, is Opdrachtgever gehouden de door Opdrachtnemer in het betreffende dossier gewerkte uren te betalen tegen het overeengekomen uurtarief of, indien geen specifiek uurtarief is overeengekomen, het voor de Opdrachtnemer gebruikelijke uurtarief vermeerderd met verschotten, onkosten en btw.

7.3 Indien Opdrachtnemer voor Opdrachtgever werkzaamheden heeft verricht waarbij Opdrachtnemer en Opdrachtgever (nog) geen tarief voor hebben afgesproken geldt ten aanzien van het aan die werkzaamheden bestede tijd het gebruikelijke uurtarief van de Opdrachtnemer met een minimum van €200,00 te vermeerderen met btw, (door derden in rekening gebrachte) verschotten en onkosten. De aan deze werkzaamheden verbonden vergoeding en kosten zullen conform het bepaalde in deze algemene voorwaarden aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7.4 De Opdrachtnemer heeft het recht de gehanteerde (uur-)tarieven en de gehanteerde kostenvergoedingen te wijzigen.

7.5 Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 15%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de Opdracht tussen de Opdrachtnemer enerzijds en de Opdrachtgever anderzijds, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de Opdrachtgever is toegezonden na de verhoging door de Opdrachtnemer van de (uur-)tarieven en/of kostenvergoedingen. De Opdrachtgever die een Consument betreft behoudt het recht op ontbinding.

7.6 Ten aanzien van de (on-)kosten, honorarium en schadevergoeding is artikel 4.2 van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 8: CLIENT IDENTIFICATIE, VODA, WWFT

8.1 Ingevolge de Verordening op de Advocatuur is de Opdrachtnemer in beginsel verplicht de Opdrachtgever (en een eventuele tussenpersoon) te identificeren.

8.2 Ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) kan de Opdrachtnemer verplicht zijn om een onderzoek te doen naar de identiteit van de Opdrachtgever (en zo nodig te verifiëren), en daar waar relevant, de uiteindelijke belanghebbende en/of de betrokken politiek prominente personen (die niet in Nederland wonen) nader te onderzoeken. De Opdrachtgever is verplicht alle gevraagde informatie te verstrekken om de identiteit van de Opdrachtgever vast te stellen en/of de uiteindelijke belanghebbende van rechtspersonen en/of de betrokken politiek prominente persoon vast te stellen (zie Wwft).

8.3 Opdrachten kunnen en zullen worden opgeschort totdat de gevraagde informatie is verstrekt. Bovendien is Opdrachtnemer op basis van de Wwft verplicht, en daarbij rekening houdend met de gedragsregels voor advocaten, om een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie te melden aan het Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU – Nederland).

ARTIKEL 9: DIVERSE ONDERWERPEN

9.1 Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal en in het Engels gesteld; de Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.

ARTIKEL 10: TOEPASSELIJK RECHT, FORUMKEUZE, KLACHTEN, GESCHILLEN

10.1 Alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn onderworpen aan Nederlands recht.

10.2 Opdrachtnemer neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.

10.3 De klachtenregeling van de Opdrachtnemer betreft de door de Opdrachtnemer gehanteerde procedure voor de behandeling van klachten van Opdrachtgevers van Opdrachtnemer over de dienstverlening door de Opdrachtnemer.

10.4 Wanneer Opdrachtnemer er niet in slaagt klachten van een Opdrachtgever over de dienstverlening door de Opdrachtnemer met behulp van deze klachtenregeling tot een voor die Opdrachtgever aanvaardbare oplossing te brengen, kan die Opdrachtgever de klachten binnen twaalf maanden na schriftelijke afhandeling daarvan voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur (hierna: de Geschillencommissie).

10.5 Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening door de Opdrachtnemer, inclusief alle geschillen over betwiste en/of onbetaald gebleven facturen van de Opdrachtnemer, worden op verzoek van de Opdrachtgever en/of de Opdrachtnemer beslecht door de Geschillencommissie overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur (hierna: het Reglement). Betreft het geschil een Opdracht van een particuliere Opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in een bindend advies, tenzij de Opdrachtgever zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de Opdrachtnemer wendt tot de gewone rechter. In geval van een incasso van een vordering op een particuliere Opdrachtgever is alleen sprake van bindend advies indien de Opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op die incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil een Opdracht van een zakelijke Opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in arbitrage.

10.6 Onder particuliere Opdrachtgever wordt voor de toepassing van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur verstaan de Opdrachtgever die een Consument is (i.e., die handelt als Consument). Onder zakelijke Opdrachtgever wordt voor de toepassing van de Klachten en Geschillenregeling Advocatuur verstaan de Opdrachtgever die niet een Consument is, i.e., die niet handelt als Consument).

10.7 Verdere informatie over de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur, met inbegrip van de tekst van de klachtenregeling van de Opdrachtnemer, kan kosteloos worden opgevraagd bij de Opdrachtnemer. Het Reglement kan worden opgevraagd bij de secretaris van de Geschillencommissie op het adres Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

10.8 In de geschillen die voortvloeien uit de rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en de Opdrachtnemer waarin de Geschillenregeling Advocatuur niet van toepassing is en of waarvoor niet is voorzien in toepassing van geschillenbeslechting door de Geschillencommissie Advocatuur zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Utrecht.

Opdrachtnemer is gevestigd aan de Niasstraat 1, 3531 WR te Utrecht en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 58664661. Deze Algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Opdrachtnemer: www.laghmouchilaw.nl en kosteloos verkrijgbaar op het kantoor van de Opdrachtnemer aan de Niasstraat 1, 3531 WR te Utrecht. Utrecht, september 2018