Skip to main content
Algemeen

Fiscus te laat met beslissing? Tijdig in gebreke stellen en in beroep gaan!

By 29 oktober 2017No Comments

Het indienen van een bezwaarschrift tegen een door de Belastingdienst opgelegde aanslag is aan wettelijke termijnen gebonden. Daartegenover staat dat de Belastingdienst niet te lang mag doen over een beslissing op dat bezwaar. Reageert de Belastingdienst niet op tijd op een bezwaarschrift, dan kan beroep worden ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een beslissing. Van belang is daarbij wel dat de Belastingdienst wel eerst in gebreke moet worden gesteld (artikel 6:12 Awb). Twee weken na deze ingebrekestelling kan er vervolgens beroep worden ingediend. Let op! Wacht hier niet te lang mee. Als het beroep “onredelijk laat” wordt ingesteld, loop je de kans dat het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard.

Hoewel hier geen harde termijnen voor bestaan blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad van 20 oktober 2017 (ECLI:NL:HR:2017:2667) (waarbij een arrest van het Gerechtshof Den Haag van 12 juli 2017 (ECLI:NL:GHDHA:2017:2173) in stand werd gelaten) dat vier maanden wachten al te lang kan zijn. Dit is zeker het geval als er geen behoorlijke verklaring is waarom er zo lang gewacht is! Ik citeer uit de onderliggende uitspraak van het Hof:

“5.6 […] Het beroep tegen het niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar, dat volgens artikel 4:19 Awb mede betrekking heeft op het niet tijdig geven van een dwangsombeschikking voor de vaststelling welke voorzieningen openstaan tegen het niet tijdig nemen van een besluit, is immers bepalend het antwoord op de vraag welke voorzieningen zouden openstaan, indien een besluit zou zijn genomen (Kamerstukken II 1988/89, 21 221, nr. 3, p. 119-120 en Kamerstukken II 1990/91, 21 221, nr. 5, p. 82; zie ook ABRvS 6 februari 2013, nr. 201113419/1/A3, ECLI:NL:RVS:2013:BZ0722) , is echter niet ontvankelijk indien het beroepschrift onredelijk laat is ingediend (artikel 6:12, vierde lid, Awb). Belanghebbende heeft het beroep eerst op 1 juni 2016, dat is, circa vier maanden na de dag waarop de mogelijkheid tot het instellen van beroep ontstond, ingesteld. Naar het oordeel van het Hof is dit onredelijk laat. De door belanghebbende aangevoerde feiten en omstandigheden brengen het Hof niet tot een ander oordeel. Ook overigens zijn het Hof geen feiten of omstandigheden gebleken op grond waarvan de onredelijk late indiening van het beroepschrift belanghebbende niet kan worden aangerekend.”

Let op! Een niet-ontvankelijk verklaring van het beroep is niet het enige risico van het onredelijk laat indienen van beroep. Ook loop je het risico geen dwangsom (oplopend tot € 1.260!) te ontvangen. De Belastingdienst is namelijk geen dwangsom verschuldigd, als de Belastingdienst “onredelijk laat” in gebreke wordt gesteld (artikel 4:17 Awb).

Meer weten? Neem contact op!