Skip to main content
Blog

Aflossen van de belastingschulden in verband met de coronacrisis: huidige stand van zaken

By 6 april 2021No Comments

Recent verscheen in het nieuws het bericht dat het afgelopen jaar ruim 250.0000 ondernemers een schuld bij de Belastingdienst hebben opgebouwd. Uit de cijfers van het Ministerie van Financiën volgt dat deze schuld samen goed is voor 16 miljard euro.

Bij veel ondernemers leeft de vraag onder welke voorwaarden zij straks de schulden bij de Belastingdienst kunnen aflossen en wat de oplossing is als zij hun belastingschuld niet kunnen aflossen binnen 36 maanden. Het is weer eens tijd om de huidige steunmaatregelen in het kader van bijzonder uitstel van betaling voor u op een rijtje te zetten.

Aflossen per 1 oktober 2021

Per 1 juli 2021 eindigt een verkregen bijzonder uitstel van betaling en moeten de (nieuwe) betalingsverplichtingen (vooralsnog) tijdig worden voldaan. Vanaf 1 oktober 2021 dient te worden gestart met het aflossen van de opgebouwde belastingschuld(en).

De Belastingdienst stuurt uiterlijk 31 september 2021 alle ondernemers een brief met een voorstel voor een betalingsregeling voor de openstaande belastingschulden. De betalingsregeling wordt afgegeven voor de duur van 36 maanden; van 1 oktober 2021 tot en met 1 oktober 2024. Binnen deze termijn moet de volledige belastingschuld worden afgelost. Het is uiteraard ook mogelijk om de opgebouwde belastingschuld eerder af te lossen. De datum van 1 oktober 2021 is wel gebaseerd op de huidige lockdown. Een verlenging van de huidige lockdown zou ervoor kunnen zorgen dat de startdatum wordt opgeschoven.

Voorwaarden bij een betalingsregeling

Bij het toekennen van een betalingsregeling, kan de Belastingdienst voorwaarden stellen. Aan het verlenen van een betalingsregeling stelt de Belastingdienst in ieder geval de voorwaarde dat de belastingschuldige nieuw opkomende fiscale en andere financiële verplichtingen (waarvan de invordering aan de Belastingdienst is opgedragen) bijhoudt.

De Belastingdienst kan, als de verplichtingen niet (tijdig) worden nagekomen, de betalingsregeling intrekken. De Belastingdienst moet dan wel eerst de belastingschuldige nog de mogelijkheid geven om zijn verplichtingen na te komen. Gebeurt dat niet of lukt dat niet, dan kan de Belastingdienst de betalingsregeling intrekken. Tegen deze beslissing kan binnen tien dagen administratief beroep worden ingesteld. Gedurende de behandeling van het administratief beroepschrift, mogen geen invorderingsmaatregelen worden getroffen.

Wijst de Belastingdienst het administratief beroepschrift af, dan kan alsnog na 14 dagen door de Belastingdienst over worden gegaan tot invordering van de belastingschulden. Dat kan uiteindelijk leiden tot hoge betekeningskosten van dwangbevelen en zelfs beslaglegging. De enige oplossing is dan nog om een klacht in te dienen bij de Nationale Ombudsman of naar de civiele rechter te stappen.

Saneringsverzoek als mogelijke oplossing

Het is nog onduidelijk of deze (standaard)voorwaarden ook zal worden gesteld bij de betalingsregeling van 36 maanden. Door de coronacrisis zullen ondernemers hun liquide middelen hebben gebruikt om het hoofd boven water te houden en/of zelfs nieuwe schulden aan te gaan. Het zal dan een onmogelijke opgave zijn om zowel de opgebouwde schuld af te lossen én daarnaast de lopende verplichtingen bij te houden.

In de Kamerbrief van 21 januari 2021 is aangekondigd dat als een ondernemer de opgebouwde belastingschuld niet binnen 36 maanden volledig kan aflossen, een saneringsverzoek kan worden ingediend bij de Belastingdienst. Het uitgangspunt is dat wordt gewogen of de ruime terugbetalingsverplichting van 36 maanden niet al voldoende ruimte biedt.

De Belastingdienst zal de verzoeken met welwillende blik bekijken. Dat betekent dat de Belastingdienst bij twijfel een verzoek zal toekennen. Daarbij geldt wel het volgende:

  1. De Belastingdienst zal de levensvatbaarheid van het bedrijf aannemen als deskundige derden daarover al positief hebben geoordeeld (zoals een accountant of een bank); en
  2. De omstandigheid dat de ondernemer financiële middelen de afgelopen periode niet heeft gebruikt voor het voldoen van belastingschulden geen reden meer zal zijn voor afwijzing van het verzoek, behalve in gevallen van kennelijk misbruik;

Gevallen waarin sanering wenselijk is gelet op de levensvatbaarheid van het bedrijf, maar het beleid ondanks de soepele toepassing geen oplossing biedt, zullen centraal binnen de Belastingdienst worden beoordeeld. Maatwerk voor individuele situaties kan dan de oplossing bieden.

Concreet beleid op dit vlak laat nog even op zich wachten. Er zullen naar verwachting in het tweede kwartaal van dit jaar nadere richtlijnen worden gepubliceerd. Wilt u zich laten informeren over uw positie ten aanzien van uw belastingschulden? Of heeft u een discussie met de Belastingdienst over uw belastingschulden? Neem dan contact op met ons kantoor.

 

Auteur: mr. T. Khidous