Skip to main content
Algemeen

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap in consultatie

By 21 maart 2019No Comments

In het MKB is de fiscale behandeling van rekening-courantverhoudingen tussen de dga en zijn of haar BV een terugkerend thema. Hierbij kan veelal de vraag worden opgeworpen in hoeverre de dga nog in staat is of zal zijn om de schuld in rekening courant aan zijn BV te voldoen. In gesprekken of zelfs geschillen met de Inspecteur rijst dan vaak de vraag in hoeverre de verstrekking of verhoging van de door de BV aan de dga verstrekte rekening-courantschuld als een (verkapte) dividenduitkering kan worden aangemerkt. Voorts komt vaak de (vervolg)vraag naar voren in hoeverre er dan sprake is van een fictieve afkoop van bijvoorbeeld pensioenrechten. De beantwoording van deze fiscale vraagstukken is veelal sterk casuïstisch van aard en kan in de praktijk tot aanzienlijke fiscale gevolgen voor de dga en zijn of haar BV leiden. Hoewel de Belastingdienst in de praktijk derhalve nu al de stelling kan innemen dat sprake is van een verkapte dividenduitkering in plaats van een schuldvordering loopt deze tot heden veelal tegen formeelrechtelijke beletselen aan. Navordering blijkt voor de Inspecteur vaak minder goed mogelijk.

Het zal dan ook niet verbazen dat het recent aangekondigde wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap dat ter consultatie is aangeboden maar vooral de eerdere voorstellen van dit wetsvoorstel tot heftige reacties heeft geleid. Zie voor de consultatie van het wetsvoorstel de volgende website: https://www.internetconsultatie.nl/bovenmatiglenen . De consultatie loopt tot 1 april 2019. Er wordt naar gestreefd om het wetsvoorstel in de zomer bij de Tweede Kamer in te dienen, zodat de maatregelen per 1 januari 2022 in werking kunnen treden. In een op fiscaaltotaal.nl van mijn hand verschenen artikel worden enkele aspecten van deze maatregel beschreven.

[…]

Duidelijk is dat het nog belangrijker wordt om de vanuit de eigen vennootschap verkregen financieringen goed te monitoren en onder controle te houden. De mogelijke fiscale gevolgen van te grote schuldverhoudingen met de eigen vennootschap kunnen aanzienlijk zijn. Aan de andere kant is het voorstelbaar dat voor schulden tot €500.000 er wellicht meer argumenten aangevoerd kunnen worden dat geen sprake is van een fiscale herkwalificatie van de schuld. Het is dan ook van belang om de ontwikkelingen van dit wetsvoorstel in de gaten te houden.

Lees meer op Fiscaaltotaal.nl

Overige interessante actuele bronnen:

Wob-besluit 22 februari 2017

Wob-besluit 19 maart 2018