Skip to main content

Mede gelet op de situatie Rusland – Oekraïne wordt steeds meer gezocht naar manieren om niet meer afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. Na een Europees akkoord in december 2021 heeft Nederland de mogelijkheid om de btw op zonnepanelen te verlagen tot 0 procent. Nederland heeft aangegeven per 1 januari 2023 van deze mogelijkheid gebruik te willen maken.

Europese wetgeving

De Nederlandse wetgeving is gebaseerd op de Europese btw-richtlijn. Nederland kan in beginsel alleen een verlaagd of nultarief toepassen indien de btw-richtlijn hiervoor de ruimte biedt. Na jaren onderhandeling heeft de Europese Raad in december 2021 overeenstemming bereikt over de lidstaten de mogelijkheid te bieden de btw op zonnepanelen te verlagen tot 0 procent. In de btw-richtlijn wordt toegevoegd dat ten aanzien van het volgende het btw-nultarief mag worden toegepast:

‘Levering en installatie van zonnepanelen op en naast particuliere woningen, woningen en openbare en andere gebouwen die worden gebruikt voor activiteiten van openbaar belang’.

Btw-nultarief voor zonnepanelen in Nederland

Nederland heeft meteen kenbaar gemaakt gebruik te gaan maken van de geboden mogelijkheid om het nultarief toe te passen ten aanzien van zonnepanelen. Vanaf 1 januari 2023 is belast tegen het nultarief de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van een woning.

Nederland maakt helaas enkel gebruik van de mogelijkheid om het nultarief toe te passen indien het gaat om plaatsing van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van een woning. Bij plaatsing van zonnepanelen op openbare en andere gebouwen die worden gebruikt voor activiteiten van openbaar belang blijft helaas het algemene btw-tarief van 21% gelden.

Nu we meer en sneller willen overstappen op duurzame energie is het mijns inziens jammer dat de Nederlandse wetgever ervoor kiest om het nultarief voor zonnepanelen te beperken tot woningen. Dit maakt dat het voor ondernemers die vrijgestelde activiteiten verrichten of voor niet-ondernemers niet aantrekkelijker om zonnepanelen aan te schaffen. Een gemiste kans!

Belang voor de praktijk

De toepassing van het nultarief leidt niet alleen (in bepaalde gevallen) tot een financieel voordeel, maar ook een aanzienlijke lastenverlichting voor zowel de zonnepaneeleigenaren als de Belastingdienst. Zonnepaneeleigenaren kwalificeren namelijk als ondernemer voor het leveren van energie aan het net. Onder de huidige regeling vragen deze zonnepaneeleigenaren in het tijdvak van aanschaf van de zonnepanelen de btw terug en passen vervolgens de KOR toe. Het effect in de praktijk is dat er geen btw drukt op de zonnepanelen. Ditzelfde effect wordt onder de nieuwe regeling bereikt door het nultarief toe te passen.

Column door:
Najat Idrissi
idrissi@liadvocaten.nl